บล็อก หน้า 2

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 ก.ค. 2565 นายสมภพ ทิศอุ่น นายก อบต.ทุ่งก่อ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.ทุ่งก่อ ร่วมรับมอบ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลทุ่งก่อ (กิจกรรมประดิษฐ์ตุงและโคม)

ในวันที่ 28 มิ.ย.2565 อบต.ทุ่งก่อจัด โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลทุ่งก่อ (กิจกรรมประดิษฐ์ตุงและโคม)วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

โครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลทุ่งก่อ

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลทุ่งก่อขึ้น เพื่ออบรมและส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุนการผลิต และผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดสารเคมี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งก่อ บ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทุ่งก่อ