แบบประเมินรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2563