หน่วยตรวจสอบภายใน

1

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิรัลพัชร  มณีจันทร์สุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง  12-3-12-3205-001 มีหน้าที่ ดังนี้

– งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในด้านงบประมาณ บัญชี

– ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี

– ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางด้านการเงิน

– ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ

– ตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

– ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุกประเภท

– จัดส่งรายงานการตรวจสอบควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– แจ้งให้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อดำเนินการตรวจสอบควบคุมภายในและกำหนดส่งตามห้วงระยะเวลาของระเบียบทางราชการ

– ควบคุมประสานงานกิจการ 5 ส.

– การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย