กองช่าง

1นายอำพล นันทชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001 มีหน้าที่ดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานโยธาทั้งหมด  อาทิเช่น  งานพัฒนาแหล่งน้ำ  งานพัฒนาทางบก  งานจัดหาให้มีเครื่องอุปโภค  บริโภค  ไฟฟ้า  ประปา    ถนน  สะพาน   งานบำรุงไฟฟ้า หรือแสงสว่าง  งานบำรุงสถานที่ประชุม          การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  งานผังเมือง  งานประมาณการ   งานบำรุงไฟฟ้าหรือประมาณการ  งานออกแบบ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตาม   พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ  งานสำรวจความเสียหายจากสาธารณะภัย  บริหารงานส่วนกองช่างทั้งหมด  งานกิจการ 5 ส.          และงานถ่ายโอนภารกิจ  จากส่วนราชการต่างๆ และรายงานความสำเร็จและการใช้งบประมาณ  โดยมีผู้ช่วยดังนี้

นายวิชัย   วรรณราช   ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เลขที่ตำแหน่ง  12-3-05-4701-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

–  งานสำรวจ  ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่าย

  งานขออนุญาตตาม  พ.ร.บ  ควบคุมอาคาร

  งานไฟฟ้าสวนสาธารณะ

  งานควบคุมงานก่อสร้าง

  ควบคุมดูแลการรายงานต่าง ๆ ของส่วนกองช่าง

  งานเขียนแบบ

  งานซ่อมแซม  บำรุงทาง  และทรัพย์สินของ  อบต.

  งานป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย

   ควบคุมดูแลงานธุรการส่วนกองช่าง

  งานปฏิบัติให้เป็นไปตาม  พรบ. ควบคุมอาคาร

   การผังเมือง

   งานประสานส่วนราชการอื่น  ที่เกี่ยวข้อง

  งานภารกิจถ่ายโอน  จากส่วนราชการต่างๆ

  งานสำรวจ เขียนแบบ งานก่อสร้าง

   งานแผนผัง  แผนที่  แผนที่ภาษี

  งานบำรุงบูรณะอาคารสถานที่  ไฟฟ้า  และแสงสว่างสำนักงาน  อบต.

  งานกิจการ 5 ส.

–   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

–  งานอื่น ๆ ทางราชการมอบหมาย

นายณัฐพงศ์   วรรณพบ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

–  งานช่วยเหลืองานสำรวจ  งานก่อสร้าง

–  งานช่วยเหลืองานทั่วไป  ในส่วนกองช่าง หรือส่วนราชการต่างๆ

–  งานดูแลสวนสาธารณะ

–  งานซ่อมแซม   บำรุงรักษา  ทรัพย์สินของ  อบต.

–  งานอาคารสถานที่

–  งานดูแลระบบประปา  อบต.

–   งานเก็บข้อมูล  ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

–  งานบำรุงรักษา  และดูแลระบบประปาหมูบ้าน

–  งานสำรวจ  และซ่อมแซมบำรุงถนน  ทางสาธารณะ  สะพาน

–  งานแผนผัง และแผนที่

–  งานกิจการ 5 ส.

–  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

นายชิษณุพงค์  รักเหล่า  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

–  งานรับ – ส่ง  หนังสือส่วนกองช่าง

–  งานเดินหนังสือส่วนกองช่าง

–  งานพิมพ์หนังสือส่วนกองช่าง

–  งานบันทึกข้อมูลต่างๆ

–  งานรายงานต่างๆ

–  งานระบบสารบรรณ ส่วนกองช่าง

–  งานช่วยเหลือแผนผัง และแผนที่

–  งานช่วยเหลือซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินของ อบต.

–   งานช่วยเหลือดูแลระบบประปา อบต.

–  งานช่วยเหลือสำรวจ และซ่อมแซมบำรุงถนน ทางสาธารณะ สะพาน

–  งานช่วยเหลืองานสำรวจ งานก่อสร้าง

–  งานประสานงานกองช่าง

–  งานจัดบัญชี รายรับ – จ่าย ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน

–  งานกิจการ 5 ส.

–  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย