ส่วนการศึกษา

 

นายอำพล  นันทชัย  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001  มีหน้าที่ ดังนี้

–  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ อบต.ทุ่งก่อ และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการกำหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

–  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมการสร้างและประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และนันทนาการ การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมห้องสมุด ประชาชน พิพิธภัณฑ์

–  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกองการศึกษาฯ ประกอบด้วย การบรรจุแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำรายงานประจำปี

–  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณสำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา

–  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัยสั่งการ การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

–  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นายสยุมภู  ละหว้า    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  มีหน้าที่ ดังนี้

–  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองการศึกษาฯ

–  งานรายงานสรุปผลงานตามยุทธศาสตร์

–  งานเสนอแผนพัฒนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

–  งานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

–  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

–  งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

–  สำรวจข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผลกิจกรรมเด็ก/เยาวชน

–  งานทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ

–  งานสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งก่อ

–  งานบำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

–  งานพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และจัดการแข่งขันกีฬาตำบล

–  ประสานงานการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

–  งานจัดทำแผนระบบสารสนเทศ กองการศึกษาฯ

–  งานกิจกรรม 5 ส.

–  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดยมีรายชื่อ  ดังนี้

(1) นางราตรี  ปัญญา  ตำแหน่ง  ครู  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-22-04540   มีหน้าที่ รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร, ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างทั่วถึงตามหลักวิชาการ และจัดกิจกรรมดูแลเตรียมพร้อมและพัฒนาเด็กเล็กระดับ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้รับช่วงต่อจากชั้นของครูฐิตารีย์  จันกิติ  แบบองค์รวม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมประจำวัน และมีหน้าที่รับผิดชอบงานมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานวิชาการ  จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก ศึกษาค้นค้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(2) นางอรทัย  อินทัฏฐาน์  ตำแหน่ง  ครู  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-22-04538  มีหน้าที่ รับผิดชอบงานบุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างทั่วถึงตามหลักวิชาการ และจัดกิจกรรมดูแลเตรียมพร้อมและพัฒนาเด็กเล็กระดับ 3 ปี ขึ้นไป แบบองค์รวม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมประจำวัน จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก ศึกษาค้นค้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(3) นางสาวฐิตารีย์  จันกิติ  ตำแหน่ง  ครู  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-22-04539   มีหน้าที่ รับผิดชอบงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย, ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน          จัดกิจกรรมเพื่อดูแลเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็ก ระดับอายุ 2-3 ปี แบบองค์รวม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมประจำวันจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก ศึกษาค้นค้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เมื่อเสนอแผนงานแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการทำงาน ดังนี้

– หัวหน้าส่วนทุกส่วน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายที่เสนอทุกไตรมาส

– พนักงานจ้างทุกคนรายงานผลการดำเนินงาน และผลการทำงานทุกวัน โดยเสนอผู้         บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทุกสัปดาห์ (วันแรกของสัปดาห์)

กรณีเร่งด่วน หากล่าช้า จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ให้เสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อโดยตรง อย่าให้เกิดผลเสียหาย แก่ทางราชการได้ในกรณี พนักงานจ้างที่มีหน้าที่ในส่วนราชการ 2 ส่วน ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งนี้ ทั้ง 2 ส่วน

ในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้รองปลัด ในกรณีที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน และรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ลำดับในการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

– ผู้อำนวยการกองช่าง

– ผู้อำนวยการกองคลัง

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยให้ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ และอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเป็นที่ตั้ง หากมีปัญหาอุปสรรค ขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อทราบ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่    2   ตุลาคม  พ.ศ. 2563

 

 

 

(นายสิงห์คำ  จอมสวรรค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ