กองคลัง

นางปณิดา เนตรสุวรรณ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-2102-001  มีหน้าที่พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ  โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน  เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ  ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  ทำรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย  กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี  แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้  ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อ  การจ้าง  ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาร่างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยโดยมีฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้

                        3.1ฝ่ายบัญชี

มอบหมายให้  นางสาวศรัณพร  ผลสว่าง  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑   เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังนี้

 1. รับใบนำส่งจากฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ นำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนรายรับ
 2. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรร  เงินรายได้  เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์  เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เงินภาษีสุรา  สรรพสามิต  เงินอุดหนุนทั่วไปตาม ภารกิจ  เงินอาหารเสริม (นม)   อาหารกลางวัน  เงินเบี้ยยังชีพคนชรา  และเงินบริการสาธารณสุขมูลฐาน       เป็นต้น  จากใบนำส่งเงินของฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  และนำลงบันทึกบัญชีในเงินสดรับและทะเบียนคุมรายรับ
 3. จัดทำทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ  และการบันทึกบัญชีประจำวัน
 • ลงทะเบียนคุมเงินรายรับจากใบนำส่งเงิน โดยตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน  สมุดเงินสดรับและเงินฝากธนาคาร ให้ถูกต้องตรงกัน
 • ลงทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ จากรายงานการจัดทำเช็คสมุดเงินสดจ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตรงกัน
 • จัดทำทะเบียนคุมเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ
 • จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปทุกครั้งที่มีการโอนเงิน การแก้ไขปรับปรุงบัญชี การส่งใช้เงินยืมต่าง ๆ  เป็นต้น
 1. จัดทำบัญชีประจำเดือน
 • ปิดบัญชีสมุดเงินสดรับ ไปใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1 เพื่อเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
 • ปิดบัญชีสมุดเงินสดจ่าย ไปใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2 เพื่อเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
 • ปิดทะเบียนเงินรายรับ ไปใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3 เพื่อเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
 • ปิดบัญชีแยกประเภท ตามรายการแยกประเภทเพื่อเข้าสู่งบทดลอง   งบรับจ่าย-เงินสดและกระดาษทำการกระทบยอด
 1. การรายงานประจำเดือน ได้แก่

รายงานงบทดลอง , งบรับจ่าย – เงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน กระดาษทำการกระทบยอดเป็นรายเดือน  เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบทุกเดือน

 1. จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว
 1. จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี และงบอื่น ๆ เช่น งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ งบทดลองก่อนปิดและหลังปิดบัญชี   งบรับ-จ่ายเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น  ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน  90  วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  และสำเนาให้นายอำเภอทราบ
 2. ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเวลาอันสมควร
 3. ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 4. รับฎีกาเบิกเงินจากส่วนต่าง ๆ ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ) จัดทำรายงานจัดทำเช็ค เขียน/พิมพ์เช็ค
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

                        3.2ฝ่ายการเงิน

มอบหมายให้  นางสาวศรัณพร  ผลสว่าง  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑   โดยมี นางสาวฐิรกานดา  บุญแปลง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย โดยมีขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังนี้

 1.       การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินแทน      ชั่วคราว , คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือลูกกุญแจตู้นิรภัย คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันและคำสั่งอื่น ๆ
 2. รับเงินรายได้จากฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ตามใบสรุปใบนำส่งเงินพร้อมตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน  และนำเงินฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้น   ถ้านำเงินฝากธนาคารไม่ทันให้นำเงินฝากตู้นิรภัยไว้และในวันรุ่งขึ้นให้นำเงินฝากธนาคารทั้งจำนวน    หากมีจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนในวันทำการถัดไป
 3. การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  เงินประกันสังคม ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 4. การนำส่งเงินสมทบ  กบท. ก่อนหรือภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี
 5. 5. ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินแล้วในใบเสร็จรับเงินตามฎีกาทุกครั้ง

6  จัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังทั้งฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  และฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่ายพร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน

 1. รับฎีกาเบิกเงินจากส่วนต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก
 2. ติดตามประสานงานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คไม่เกิน 15 วัน หลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว
 3. นำฎีกาที่ลงรับ แล้วมาตัดยอดเงินงบประมาณ ว่ามีเงินหรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมด ให้แจ้ง สำนักงานปลัดดำเนินการโอนเงินก่อนการเบิกจ่าย ขอสำเนาใบโอนและสำเนารายงานการประชุม เก็บใส่แฟ้ม  1  ชุด  และนำตัวเลขที่มีการโอนเงินงบประมาณมาลงทะเบียนคุมรายจ่ายตามประเภทรายจ่าย
 4.              ฎีกาที่ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ให้นำเก็บเข้าแฟ้ม โดยจัดเรียง ตามลำดับเช็คให้เรียบร้อย
 5. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันทุกวันที่มีการรับเงิน – การจ่ายเงิน  หากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงินจะไม่ทำรายงานสถานะการเงินประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้  แต่ให้หมายเหตุในรายงานสถานะการเงินประจำวัน ที่มีการรับ การจ่ายเงิน ในวันถัดไปให้ทราบด้วย และให้เสนอผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุกวัน
 6. ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 7.              งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                        3.3ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้  นายบุญชัย  ใจยะติ๊บ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางสาวกุลณัฐ  อินต๊ะนน  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป     เป็นผู้ช่วย มีขอบเขตและการปฏิบัติงานดังนี้

 1. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง   โดยออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งใบนำส่งเงิน ใบสรุปนำส่งเงิน  โดยตรวจสอบยอดให้ตรงกันและลงบัญชีผู้ชำระภาษีทุกประเภท
 2. การรับเงินรายได้  เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ    เช่น  เงินค่าเบี้ยยังชีพคนชรา  เชี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยเอดส์  เงินค่าอาหารเสริม (นม)  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าตอบแทน  ประกันสังคม  และเงินรายได้อื่น ๆ  ตรวจสอบการรับโอนจากธนาคารโดยใช้บริการ  Self Services Banking  และตรวจสอบยืนยันยอดตามหนังสือสั่งการ
 3. จัดเก็บเอกสารหลักฐานของข้อมูลภาษีต่าง ๆ  กับผู้มาชำระภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 4. เร่งรัดการชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้และมีการจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี
 5. ตรวจรับแบบ  แสดงรายการ  คำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีหรือการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6.   จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน  ถูกต้องครบถ้วน
 7. จัดทำทะเบียน ผท. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
 8. รายงานข้อมูลภาษี  อากร  ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ
 9. จัดทำทะเบียนแผนที่ภาษี  ทะเบียนทรัพย์สินและงานพัฒนารายได้
 10. 10. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานกองคลังทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความ

รับผิดชอบกี่เล่ม  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ไปแล้วเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปีถัดไป  และให้กองคลังรวบรวมรายงานเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

 1.            ใบเสร็จรับเงินฉบับใดไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้
 2. ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

                  3.4ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                      มอบหมายให้  นายเธียรนริศ  กันทะมี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ โดยมี  นางสาวสุพัตรา  มณีวรรณ  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วย โดยมีขอบเขตและการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

– รายงานตามโครงการต่าง ๆ ตามแบบ  จส. 01 , จส. 02  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ รายงานการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ฯลฯ  โดยให้รายงานทุกวันที่  30  ของเดือน และรายงานอื่นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหนังสือสั่งการ)

– รายงานแบบสอบทานทุกไตรมาส

 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ  และตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ
 2. หลังดำเนินการซื้อ/จ้าง  ลงทะเบียนคุมพัสดุ  มอบพัสดุที่จัดหาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ตรวจสอบความชำรุดเสียหาย  กรณีมีการประกันผลงาน
 3. จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสครุภัณฑ์  การยืมพัสดุ  การรับคืน  การควบคุม  ดูแล  เก็บรักษา  การเบิกจ่าย  และการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำหน่ายพัสดุ
 4. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 5. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ
 6. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี  ให้ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ  งวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ปีก่อนจนถึงวันที่  30  กันยายนปีปัจจุบัน  และตรวจนับพัสดุคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด
 7. การรายงานผลการสอบราคา/ประกวดราคา รายงานตามแบบ สขร. (การจัดซื้อจัดจ้าง)  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ฯลฯลงทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา วันครบกำหนด  ตรวจสอบกับใบนำส่งเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบตรวจรับงานจ้างตามฎีกา
 • ลงทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา วันครบกำหนด ตรวจสอบกับใบนำส่งเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบตรวจรับงานจ้างตามฎีกา
 1.   ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 2. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

3.5งานด้านธุรการรับส่งเอกสาร

มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา  มณีวรรณ  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  โดยมีขอบเขต การปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
 2. รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. เก็บและค้นหาหนังสือ
 4. พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร
 5. ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
 6. ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก
 7. ดูแลรักษารถจักรยานยนต์ จัดทำแบบขออนุญาตใช้ บันทึกการใช้รถจักรยานยนต์กองคลัง
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย