รองปลัดอบต.

 

1

นายอำพล  นันทชัย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-00-1101-002 มีหน้าที่ดังนี้

มีหน้าที่ช่วยเหลือปลัด อบต. ในการควบคุม กำกับ ดูแล ส่วนราชการทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และให้รับผิดชอบกำกับดูแลงานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายจ่ายงบกลางกรณีฉุกเฉิน งานศูนย์ดำรงธรรม งบข้อบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณ และงานอื่นๆ ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย