สำนักปลัด

2

 

นางสาวอินทิพร  อุปพรรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-2101-001 มีหน้าที่ดังนี้

                      รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป อาทิเช่น งานงบประมาณงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ งานฝึกอบรม งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดให้มีตลาด งานกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ การท่องเที่ยว งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 งานข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยเรื่องต่างๆ งานกิจกรรม 5 ส. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานนิติการ งานถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น งานกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน งานจัดการเลือกตั้ง งานนโยบายประหยัดพลังงาน รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.1งานบริหารงานทั่วไป

1.1.1 นางสรวีย์ สุขเกษม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่

รับผิดชอบจัดการงานทั่วไป ดังนี้

– การถ่ายโอนภารกิจส่วนราชการ

– งานที่ไม่ขึ้นกับส่วนราชการอื่น

– การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สำนักงานปลัด

– การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบล

– การจัดทำรายงานการประชุมสภา อบต.

– งานต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

– งานดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

– งานประหยัดพลังงาน

– งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและข้าราชการการเมือง

– งานควบคุมภายใน

– งานกิจการ 5 ส.

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                1.1.2 นางนารา  นาคส่องแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

– ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บริการร่วมในฐานะผู้รับเรื่องและกำกับเวลาการ

ปฏิบัติของส่วนราชการตามประกาศ

– การเตรียมเอกสารการประชุม และดูแลความเรียบร้อยของการประชุมสภาฯ

– การเตรียมเอกสารและรายงานการประชุมอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– งานธุรการและงานสารบรรณการรับ – ส่งหนังสือ

– การร่างหนังสือโต้ตอบ

– การจัดทำทะเบียนคุมหนังสือต่างๆ

– งานต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

– การจัดทำตารางเวร ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

– การจัดทำคำสั่ง, ประกาศ รวมถึงควบคุมสมุดคำสั่งและประกาศขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งก่อ

– งานกิจการ 5 ส.

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.3 นางสาวนุชรินทร์  ทิพย์บรรหาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

– การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

                        – การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายสำนักงานปลัด

– การดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

– การดูแลครุภัณฑ์สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

– การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินการตามแผนแต่ละไตรมาส

– การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

– งานกิจกรรม 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.4 นางฐิติธดากรณ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

– งานกิจการพาณิชย์

– งานบันทึกข้อมูลต่างๆ

                        – งานเกี่ยวกับภารกิจหอพัก

– งานอินเตอร์เน็ตตำบล

– ช่วยเหลืองานธุรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ

– การจัดทำข้อมูล อบต. จัดทำเวปไซต์ต่างๆ

– การจัดทำระบบฐานข้อมูลตำบล และระบบ E Commerce

– การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์องค์กร และประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.ทุ่งก่อ

– งานต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

– งานกิจกรรม 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.5. นายนิทัศน์  จันทาพูน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ มีหน้าที่ ดังนี้

­                   – ดูแลทรัพย์สินซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

– ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

– ควบคุมใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง 3 คัน ได้แก่  รถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย ตามแบบ 3

– ลงรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน ได้แก่  รถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย ตามแบบ 4

– ทำหน้าที่เก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ได้แก่  รถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย

– ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เช่น การเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ไส้กรองน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น

– ควบคุมสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย ตามแบบ 6

– การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง

– การรายงานการเมื่อรถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย เกิดการเสียหาย

– จัดรับ – ส่งเอกสารหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– งานกิจการ 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.6 นายโกสน  ปันตุ้ย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ดังนี้

­                   – ดูแลทรัพย์สินซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

– งานอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงานฯ

– งานรับ – ส่งเอกสารหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– ดูแลห้องประชุม ความสะอาดเรียบร้อยก่อนและหลังประชุม

– งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

– ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง กรณีนายนิทัศน์ จันทาพูน และนายสมเดช    คำมูล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

– ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย กรณีนายนิทัศน์ จันทาพูน และนายสมเดช  คำมูล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

– งานกิจการ 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่ได้เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.7 นายสมเดช  คำมูล ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ดังนี้

– งานดูแลและรักษา ความสะอาดเรียบร้อย ของบริเวณอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ รวมถึงถนน สนามหญ้า ต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– แบกหาม ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

– ดูแลและรักษาเครื่องเสียง (ติดรถเกษตร)

– จัดรับ – ส่งเอกสารหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ กรณีนายนิทัศน์ จันทาพูน และนายโกสน  ปันตุ้ย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

– ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง กรณีนายนิทัศน์  จันทาพูน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

– ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน กษ 3449 เชียงราย, รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กฉ 1544 เชียงราย และรถยนต์ยี่ห้อ Mada หมายเลขทะเบียน กจ 1424 เชียงราย กรณีนายนิทัศน์ จันทาพูน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

­                   – ช่วยดูแลทรัพย์สินซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

– งานกิจการ 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่ได้เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2. งานการเจ้าหน้าที่

1.2.1 นางสาวนิศาชล  ยาปะโลหิต  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-3101-001 มีหน้าที่ดังนี้

– การตรวจรับรองมาตรฐานประจำปี

– การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

– การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

– เลื่อนระดับพนักงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเลื่อนขั้นค่าตอบแทน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

– ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ

– จัดทำเอกสารเอกสารการประเมินการผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

– ตรวจสอบ บันทึก และรายงานผลการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

– การเสนอรายชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ

– การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

– ดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินประโยชน์ทดแทนอื่น

– การจัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชี ถือจ่ายเงินเดือน

– ดำเนินการระบบสารสนเทศงานบุคคลและทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและ ประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

– งานพัฒนาบุคลากรในองค์กร การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานฯลฯ

– งานสวัสดิการและงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

– งานกิจกรรม 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3. งานนโยบายและแผน

1.3.1. นางสาวสุทธิรักษ์  วันดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง  12-3-01-3103-001 มีหน้าที่ ดังนี้

– จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน งานติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

– ดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา 4 ปี จัดทำผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ อบต.

– การสนับสนุนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณเพิ่มเติมโครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ

– งานระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดทำข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

– การโอนงบประมาณรายจ่าย เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

 

– สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานปลัด และสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละส่วนราชการทุกส่วนประจำปี

– งานกิจกรรม 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4. งานนิติการ

1.4.1 นางสาวนิศาชล ยาปะโลหิต  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง  12-3-01-3101-001 มีหน้าที่

­- งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องกับงานนิติการ

1.4.2 นางนารา นาคส่องแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่

                        – งานรับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์

– งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับการร้องเรียน-ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องกับงานนิติการ

1.5. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

1.5.1. ­นางงามทิพย์  วงค์ดวง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-3801-001  มีหน้าที่ ดังนี้

– การสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม

– การสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

– การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เงินทุน

กู้ยืม กขคจ. โครงการต่างๆ รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม เพื่อสามารถใช้ประกอบอาชีพได้

– ดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มประชาชน

– ประสานผู้นำท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน

– ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนา

ชุมชนในท้องถิ่นของตน

– ทำหน้าที่ประสานงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ

– การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนชุมชน

– เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

– การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนชุมชน (จปฐ)  กชช. 2 ค. ในตำบลกับอำเภอ

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.6. งานส่งเสริมการเกษตร

1.6.1. นายชัยวัฒ  ไคร้โท้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  12-3-01-3401-001 มีหน้าที่ ดังนี้

                        – ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงรถบรรทุกน้ำ

– การเกษตร การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิต

– สาธิตการปลูกพืชและวิธีการปราบศัตรูพืช ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม ส่งเสริมการเกษตรโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ พัฒนาการเกษตรตำบล

– การท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ตำบล

– ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

– สาธารณสุขเกี่ยวกับงานเกษตร

– งานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

– ส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์  และประมง

– งานศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– การขยายทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

– การขยายเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน

– งานกิจการ 5 ส

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.7.1 ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์  บัวโฮม  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง  02-3-01-3810-001  มีหน้าที่ดังนี้

– อำนวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

– วางแผนป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับประสบภัยต่างๆ

– ฝึกอบรม อปพร. สตบ. ในการเตรียมความพร้อมกู้ภัยและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ

– การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ

– ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

– งานด้านวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

– การวัดปริมาณน้ำฝน และรายงานสภาพภูมิอากาศ

– งานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

– ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

– ควบคุมใบอนุญาตใช้รถบรรทุกน้ำ ตามแบบ 3

– ลงรายละเอียดการใช้รถบรรทุกน้ำตามความจริง ตามแบบ 4

– ทำหน้าที่เก็บรักษารถบรรทุกน้ำ

– ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เช่น การเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ไส้กรองน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น

– ควบคุมสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ตามแบบ 6

– การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันรถบรรทุกน้ำ

– การายงานการเมื่อรถบรรทุกน้ำเกิดการเสียหาย

– งานกิจการ 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.8. งานสาธารณสุขชุมชน

1.8.1. นายธนวรรธ กันทะแบน ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง  12-3-01-4101-001  มีหน้าที่ ดังนี้

– งานสาธารณสุขชุมชน

– งานโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

– การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

– งานสุขาภิบาลชุมชน

– การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะ

– กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

– การอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน

– การอนามัยโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

– งานหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

– งานในข้อบัญญัติที่ พรบ.สาธารณสุขให้อำนาจ ปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ไม่ใช้งบประมาณรายจ่าย

– งานกิจการ 5 ส.

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับมอบหมายให้เสนอผ่านหัวหน้าส่วนเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง  ในกรณี เสนอเรื่องหรืองานต่างๆ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ