ปลัดอบต.

1

นางสาวเบญจพร  หากันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง เลขที่ตำแหน่ง  12-3-00-1101-001 มีหน้าที่ดังนี้

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ บริหารจัดการงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และการบริหารงานบุคคล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน

เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลการจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การบริหารส่วนตำบล การป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนการจัดการศึกษา การเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานนิติกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง