แผนการดำเนินงาน

 1. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองช่าง)
 2. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)
 3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานปลัดฯ)
 4. รายงานแผนการดำเนินงาน ตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผด.1,2,5)
 5. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ (แบบ ผด.2)
 6. แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ(แบบ ผด.5)
 7. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.2)
 8. ผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 10. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560
 11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
 12. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563