รายงานการประชุมสภา

 1. บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561
 2. การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
 3. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 1/2561
 4. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 1ครั้งที่ 2/2561
 5. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยสามัญที่ 2/2561
 6. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 3/2561
 7. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 3/2561(ครั้งที่ 2)
 8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561
 9. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2562 (ครั้งที่1)
 10. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2562(ครั้งที่2)
 11. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2562
 12. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562
 13. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2562 (ครั้งที่1)
 14. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2562 (ครั้งที่2)