รายงานการประชุมสภา

  1. บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561
  2. การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
  3. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 1/2561
  4. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 1ครั้งที่ 2/2561
  5. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยสามัญที่ 2/2561
  6. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 3/2561
  7. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญที่ 3/2561(ครั้งที่ 2)
  8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561