คู่มือบริการประชาชน

 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 2. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 3. หนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
 5. แบบคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 6. คู่มือการขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 7. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 8. ใบอนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอนอาคาร
 9. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง
 10. คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
 11. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลระโยชน์ทับซ้อน
 12. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 13. ประกาศองค์การบริหารส่วนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตำบลทุ่งก่อ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอ
 14. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 15. ข้อแนะนำสำหรับยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 16. หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 17. การแจ้งขุดดิน
 18. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 19. หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์
 20. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 21. แบบฟอร์มจดทะเบียน