ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา

 1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลา
 3. แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 4. คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
 5. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 6. รายงานการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
 7. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษา
 8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 9. ประกาศของเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 10. ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.2563
 11. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
 12. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
 13. รายงานผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2562