วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธนกิจ ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

วิสัยทัศน์(Vision)

ยึดหลักธรรมาธิบาล  สืบสานประเพณี  เศรษฐกิจดี
การคมนาคมสะดวก  ประชาชนมีกินมีใช้

พันธกิจ(Mission)

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 3. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 4. การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
 5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 6. การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์(Strategic)

 1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 2. เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตร กลุ่มอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาขนให้ความเข็มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมการค้า การลงทุน การพาณิชย์และการท่องเที่ยวในพื้นที่
 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 4. เพื่อการอนุรักษ์ รักษาความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุม  ป้องกันและกำจัดสิ่งปฏิกูลมลพิษ
 5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองและการบริหาร
 6. เพื่อส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  และทรัพย์สินความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน