นโยบายการบริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

        เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตตำบลทุ่งก่อ โดยยึดถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตย์เป็นประมุข โดยมุ่งมั่นในอันที่จะสรรค์สร้างความเจริญ ความมั่นคง ความดี มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ให้มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคน โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 นโยบายหลัก ดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำ
2. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
4. นโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
5. นโยบายด้านการสาธารณสุข
6. นโยบายด้านการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

    การกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้วางไว้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น และประการสำคัญที่สุดเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง