ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ แต่เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยอยู่ห่างจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ เขตตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ เขตตำบลเวียงเหนือ ตำบลผางาน อำเภอเวียงชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เขตตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 103.339 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,043 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลทุ่งก่อเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา มีพื้นที่ราบใช้ในการเพาะปลูกร้อยละ 60 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 20 พื้นที่เหลือมีข้อจำกัดในเรื่องลักษณะภูมิประเทศซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายของดินและขาดแคลนน้ำอยู่ประจำ

ลักษณะภูมิอากาศ

แบ่งออกเป็น 3 ฤดู(แบบมรสุม) ดังนี้

  • ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนมีนาคม-กลางเดือนมิถุนายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส
  • ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2,280 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2,650 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เดือ- ก.พ. 815 ม.ม

  • ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเชียสอุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน

          ดินในพื้นที่ ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่าง ๆ ประกอบด้วยดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ำดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทำนาดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ข้อจำกัดในการใช้ดินที่สำคัญของพื้นที่คือ ความลาดชันและการเสี่ยงต่อกษัยการ (Erosion) ที่จะเกิดขึ้น พื้นที่นี้ยังเป็นป่าอยู่มาก สมควรเก็บไว้เป็นป่ารักษาต้นน้ำ ลำธาร การใช้ที่ดินของจังหวัดเชียงราย ตามรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2539 / 2540 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า 2,494,219 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ปัจจุบันมีการบุกรุกที่ป่าเพื่อการทำไร่มากขึ้น ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว การใช้ที่ดินที่รองลงมาได้แก่ ที่ถือครองทางการเกษตร 2,194,713 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าว 1,381,564 ไร่ พืชไร่ 508,127 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 136,325 ไร่ ตามลำดับ และพื้นที่ไม่ได้จำแนกอีกประมาณ 2,610,049 ไร่

ลักษณะของแหล่งน้ำ

1) แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.1 แม่น้ำกก

1.2 แม่น้ำเผื่อ

2) แหล่งน้ำสร้างขึ้นเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2.1 น้ำชลประทาน
2.2 บ่อบาดาล
2.3 บ่อน้ำตื้น
2.4 ฝาย
2.5 ประปา
2.6 อ่างเก็บน้ำ

ลักษณะของไม้/ป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อพื้นที่ป่าไม้แบ่งออกเป็น วนอุทยาน จำนวน 4 แห่ง คือ
1. อุทยานโบราณสถานวัดเวียงเชียงรุ้ง (บ้านห้วยเคียนใต้)
2. วนอุทยานดอยพระพุทธบาททุ่งก่อ (บ้านเด่นสันทราย)
3. วนอุทยานดอยพระพุทธบาทใต้ (บ้านดงป่าสัก)
4. วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก (บ้านน้ำตกพัฒนา)

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ป่าไม้รูปแบบอื่นเช่น ป่าชุมชน (Community Forest) เป็นป่าธรรมชาติ ที่ชาวบ้านช่วยกันป้องกันรักษาเอาไว้ สำหรับเป็นแหล่งซับน้ำและใช้สอย ปัจจุบันมีการสร้างป่าชุมชนขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ของชุมชนป่าชุมชน