โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูวอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

56

วันที่ 28 มิ.ย.2565 งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูวอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565(กิจกรรมประดิษฐ์ตุงและโคม)