โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลทุ่งก่อ (กิจกรรมประดิษฐ์ตุงและโคม)

81

ในวันที่ 28 มิ.ย.2565 อบต.ทุ่งก่อจัด โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลทุ่งก่อ (กิจกรรมประดิษฐ์ตุงและโคม)วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ