โครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลทุ่งก่อ

101

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลทุ่งก่อขึ้น เพื่ออบรมและส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุนการผลิต และผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดสารเคมี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งก่อ บ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย