โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

168

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทุ่งก่อ