ครงการฝึกอบรมกำจัดขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2565

54

วันที่ 19-20 เมษายน 2565 เวลา 9..30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดยนายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมกำจัดขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2565 จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านห้วยเคียน ม.5 , บ้านห้วยเคียนใต้ ม.10