โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

85

มื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นางสาวเบญจพร หากันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกำหนด