โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2565

130

เมื่อวันที่ 7 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2565