โครงการประชาสัมพันธ์คุณธรรม และความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

138

วันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดย นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้จัดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์คุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตำบลทุ่งก่อ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต การประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าของรัฐ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จำนวน 40 คน