โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมสำรวจและเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช)

111

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมสำรวจและเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช)