วันที่ 31 สิงหาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนได้ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

91