โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

644

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารดาวน์โหลด : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม