โครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ระหว่างวันที่ 3-6 พย. 2563

484