โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผยพัฒนาท้องถิ่น

614