โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพแก่ผูบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2563

166

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 อบต.ทุ่งก่อจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพแก่ผูบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ