วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อบต.ทุ่งก่อจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลทุ่งก่อกิจกรรม เย็บหมวกผ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

147