โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา(COVID 19)

178

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ จัดโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา(COVID 19) ณ ศูนย์สุขภาวะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย