ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

146