โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมในศตวรรตที่ 21

54

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อจัดโครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมในศตวรรตที่ 21 และทักษะการดูแลสุจภาพอนามัยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ