วันที่ 9 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

97