โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบูรณากาารจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563

150

องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งก่อได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบูรณากาารจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563