วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อได้จัด โครงการประชาสัมพันธ์คุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน เด็กและเยาวชน ในการต่อต้านการทุจริต

132