โครงการจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

37

วันที่ 25 มีนาคม 2563 อบต.ทุ่งก่อดำเนินโครงการจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมล้างตลาดกลางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย