วันท้องถิ่นไทย 2563

32

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ