แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

32

วันที่19 มีนาคม 2563 อบต.ทุ่งก่อ ออกประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งก่อ