วันที่10 มีนาคม 2563 งานเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ( Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

44

วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบุรณา
การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์สุขภาวะ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย