รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

87

469362