โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองห้วยแล้ง (ขุดลอกคลองห้วยแล้ง) หมู่ที่ 13 บ้านโป่งชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

78