โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 13 บ้านโป่งชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

78