เชิญชวนการเสนอราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฯ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งก่อ

62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติคลองห้วยแล้ง (ขุดลอกคลองห้วยแล้ง) หมู่ที่ 13 บ้านโป่งชัย กว้าง 50.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,895 ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงิน 194,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว ได้เข้ามาเสนอราคา หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ทางหมายเลข 053-953418 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ