กิจกรรมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)

92