วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อบต.ทุ่งก่อจัดกิจกรรม 5ส.ลอกทางระบายน้ำบริเวณสำนักงานฯ

29

20190726161011 20190726161012 20190726161013 20190726161015 20190726161016 20190726161017