วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อจัดโครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

109

20190726163416 20190726163417 20190726163418 20190726163419 20190726163420 20190726163421 20190726163422