องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

298

20190802124627 20190802124629 20190802124630 20190802124632 20190802124634 20190802124635 20190802124637 20190802124638 20190802124640 20190802124642